OBCHODNÍ PODMÍNKY

I.

FOTOGRAF

KUŹMIC s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 75142

sídlem Seifertova 871, Lyžbice, 739 61 Třinec

identifikační číslo 07257236 

kontaktní telefon +420 732 229 660, 

mail photo@darakuzmic.cz

web www.darakuzmic.cz

dále jen „Fotograf“

II.

POSKYTOVANÉ PRODUKTY

Fotograf poskytuje klientům fotografické služby, online kurzy a prodej ebooků. Všechny služby či zboží podle těchto obchodních podmínek jsou dále označovány jen jako „Produkt“.

Produkt je předmětem duševního vlastnictví, jehož autorem je Fotograf vykonávající též majetková autorská práva k Produktu. 

Produkt je užíván Klientem nebo uživatelem, a to na jejich vlastní riziko. Fotograf neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé majetkové či nemajetkové újmy vzniklé komukoliv v souvislosti s užíváním Produktu.

Práva k Produktu nabývá Klient až úplným zaplacením sjednané ceny po uzavření Smlouvy.

Klient bere na vědomí, že v případech, kdy je Produktem digitální obsah, je k jeho plné funkčnosti vyžadováno odpovídající hardwarové a softwarové vybavení umožňující jeho užívání. Fotograf neodpovídá za nedostatečné hardwarové nebo softwarové vybavení Klienta.

III.

SMLUVNÍ VZTAH

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“). Veškeré informace, smluvní podmínky, či obsah videí poskytovaných v rámci Produktu jsou v českém jazyce. Právní vztahy mezi Fotografem a klientem se řídí právním řádem České republiky, není-li v objednávce, smlouvě nebo těchto obchodních podmínkách ujednáno odlišně. Ceny Produktů se řídí platným ceníkem Fotografa. V případech, kdy je klientem spotřebitel, se právní vztahy mezi klientem a Fotografem řídí též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“).

Klientem se rozumí objednatel/kupující (dále jen „Klient“) Produktu, který s Fotografem uzavřel smlouvu, jejímž předmětem je dodání Produktu Fotografem (dále jen „Smlouva“). Smlouva může být uzavřena jen v návaznosti na předchozí objednávku Klienta podanou prostřednictvím webového portálu Fotografa, prostřednictvím e-mailu nebo i jiným způsobem, vždy však musí dojít k výslovné akceptaci objednávky Fotografem. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto obchodní podmínky a uzavřením Smlouvy Klient výslovně potvrzuje, že se s jejich obsahem seznámil. Klientem může být právnická osoba nebo plně svéprávná fyzická osoba. Klientem nemůže být fyzická osoba mladší 18 let. 

Spotřebitelem se rozumí Klient, který je fyzickou osobou a při uzavírání a plnění Smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Uživatelem se rozumí fyzická osoba, které může být pro její osobní potřebu Klientem zpřístupněn Produkt, přičemž tato osoba může být odlišná od Klienta. Klient je povinen zajistit, aby se uživatel seznámil s těmito obchodními podmínkami a tyto v souvislosti s užíváním Produktu dodržoval.

IV.

CENA, PLATBA A DODACÍ LHŮTA

Ceny Produktů se řídí aktuálním platným ceníkem Fotografa zveřejněným na webových stránkách fotografa nebo individuálně předloženým Fotografem Klientovi. Cena Produktu bude Fotografem shrnuta rovněž v potvrzení objednávky Klienta. Pro Klienta je závazná cena Produktu platná v okamžiku odeslání objednávky.

Ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy vystaví Fotograf Klientovi daňový doklad-fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení Produktu. Platba za produkt je možná pouze jednorázově před poskytnutím Produktu. Nebude-li cena Produktu zaplacena v plné výši a včas, vzniká Fotografovi právo odstoupit od Smlouvy a závazek ze Smlouvy tím automaticky zaniká. 

Pokud je Produktem digitální obsah (ebook, videokurz), bude Klientovi poskytnut ve formátu .docx nebo .pdf nebo formou sdělení odkazu pro jejich stažení či spuštění, a to na Klientem sdělenou e-mailovou adresu po zaplacení ceny Produktu. Jsou-li produktem fotografické služby, bude forma jejich poskytnutí, jakož i počet výsledných dodaných výtisků fotografií, jejich formát i samotná dodací lhůta fotografií apod. sjednána ve Smlouvě. Délka dodací lhůty, je-li Produktem digitální obsah, činí nejvýše 3 pracovní dny po zaplacení ceny Produktu, není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak. 

V.

REKLAMACE A ODSOTUPENÍ OD SMLOUVY

V případě, že dodaný Produkt není ve shodě s uzavřenou Smlouvou, může Klient postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele. Práva z vadného plnění (reklamaci) je Klient oprávněn uplatnit u Fotografa prostřednictvím kontaktů uvedených v těchto obchodních podmínkách nebo na webových stránkách Fotografa. Telefonická reklamace se nepovažuje za řádné uplatnění práv z vadného plnění.

Klient Výslovně souhlasí s tím, aby mu Fotograf poskytnul Produkt před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a Fotograf sděluje Klientovi, že v případě poskytnutí Produktu před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy nemá Klient právo na odstoupení od Smlouvy.

V souladu s § 1837 a) občanského zákoníku Klient, který je spotřebitelem, nemůže odstoupit od Smlouvy, když je jejím předmětem podle těchto obchodních podmínek poskytování služeb, které byly splněny před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy.

Pokud to není vyloučeno občanským zákoníkem nebo těmito obchodními podmínkami, je v případech, kdy Smlouva byla uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, Klient, který je spotřebitelem, oprávněn bez udání důvodů odstoupit od Smlouvy do 14 dní od převzetí Produktu. Odstoupení od Smlouvy musí být Fotografovi odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. 

Klient bere na vědomí, že právo na odstoupení od Smlouvy nelze, mimo jiné, uplatnit u Smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb. 

VI. 

PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA A FOTOGRAFA

V případě, že bude Klientovi zřízen u Fotografa uživatelský účet, bude přístup k němu zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že Fotograf nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Klienta.

Veškeré fotografie pořízené Fotografem při poskytování Produktu, zahrnujícího fotografické služby, jsou předmětem autorského práva a jsou majetkem Fotografa, z toho důvodu nesmí být použity Klientem ani třetí osobu pro jakékoliv komerční účely nebo prodej třetí straně bez předchozího písemného souhlasu Fotografa.

Fotograf si vyhrazuje právo ke zveřejnění fotografií do svého portfolia, na sociálních sítích nebo na svých webových stránkách. Pokud Klient nesouhlasí s uvedeným rozsahem použití fotografií Fotografem, je povinen o tom Fotografa předem prokazatelně písemně informovat, a to nejpozději bezprostředně po skončení pořizování fotografií Fotografem. Pokud tak Klient neučiní, má se za to, že se zveřejněním fotografií souhlasí.

V případech, kdy Produkt zahrnuje fotografování osob bez plné svéprávnosti, je Klient povinen být takovému fotografování po celou dobu osobně přítomen a v případě, že není zákonným zástupcem či opatrovníkem takové plně nesvéprávné osoby, je povinen zajistit ve stejném rozsahu účast zákonného zástupce či opatrovníka. Opatrovník či zákonný zástupce je v takových případech povinen stvrdit svou osobní účast při fotografování plně nesvéprávně osoby svým písemným čestným prohlášením.    

Případné vzájemné spory mezi Klientem a Fotografem řeší obecné soudy. Fotograf tímto dále informuje Klienta, který je spotřebitelem, o možnosti řešení sporu mezi Fotografem a Klientem mimosoudním způsobem. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, web: www.coi.cz. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele rovněž vykonává Česká obchodní inspekce.

VII. 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Fotograf se, jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě Smlouvy poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Bližší informace o zpracování osobních údajů ze strany Fotografa jsou dostupné na webových stránkách Fotografa www.darakuzmic.cz a jsou přílohou těchto obchodních podmínek.

VIII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.2.2021.

Fotograf je oprávněn tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu měnit, a to zejména z důvodů vyvolaných změnou právních předpisů. Každá nová verze obchodních podmínek bude uveřejněna přede dnem její účinnosti na webových stránkách Fotografa. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

Klient je oprávněn změny obchodních podmínek přede dnem nabytí účinnosti nových obchodních podmínek odmítnout doručením e-mailu nebo písemného oznámení prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v těchto obchodních podmínkách nebo uveřejněných na webových stránkách Fotografa. Za obdobných podmínek má Klient právo též vypovědět Smlouvu s Fotografem, a to v měsíční výpovědní době. Oprávnění dle předchozí věty se netýká nepodstatných změn nebo změn vyvolaných změnou právních předpisů. Pokud Klient platně odmítne změnu obchodních podmínek, řídí se vztah i nadále dosavadními obchodními podmínkami. V opačném případě se veškeré objednávky a Smlouvy vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.